Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Propisi medicine rada

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite     iz   obveznog   zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 2/09, 118/09

Pravilni o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz     obveznog     zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 2/09

Mreža ugovornih   subjekata medicine rada

NN 142/08

Zakon  o  ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

NN 125/08

Opći   uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog   zdravstvenog   osiguranja   zaštite zdravlja na radu

NN 56/08

Pravilnik   o  minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose     na   izloženost   radnika rizicima koji potječu od     elektromagnetskih polja

NN 38/08

Pravilnik   o  uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja   i   obnove   znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg   zračenja

NN 30/08

Pravilnik   o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog     zdravstvenog     osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 125/07, 4/08

Pravilnik   o načinu, opsegu i rokovima mjerenja...

NN 127/07

Pravilnik   o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne   bolesti

NN 125/07, 4/08

Plan i program  mjera specifične zdravstvene zaštite radnika

NN 122/07

Pravilnik o  zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi     radnici,     učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima     čuvanja podataka o   tim   pregledima

NN 111/07

Statut hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja   na  radu

NN 90/07

Zakon   o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 79/07

Pravilnik   o  popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja,     uvjetima   koje   trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički     servisi i načinu   ovlašćivanja

NN 77/07

Pravilnik   o  uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje       obavljaju djelatnost   obvezatne dezinfekcije,   dezinsekcije i     deratizacije kao mjere za sprječavanje   i   suzbijanje zaraznih   bolesti   pučanstva

NN 35/07

Uredba   o  osnivanju hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja       na radu

NN 130/06

Pravilnik   o  popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima     važenja   odobrenja   za djelatnost s izvorima ionizirajućeg     zračenja i za   korištenje izvora   ionizirajućeg zračenja

NN 125/06

Pravilnik   o  granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima     izlaganja u   posebnim   okolnostima i za provedbe intervencija u     izvanrednom događaju

NN 125/06

Pravilnik   o  uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i       stomatologiji

NN 125/06

Pravilnik   o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za     obavljanje     djelatnosti s radioaktivnim izvorima

NN 125/06

Pravilnik   o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za     obavljanje     djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima     i drugim uređajima   koji   proizvode ionizirajuće zračenje

NN 125/06

Zakon o    zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

NN 85/06, 67/08

Zakon   o  zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora   ionizirajućeg   zračenja

NN 64/06

Pravilnik o uvjetima   za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu   pregleda,     načinu   vođenja evidencije i medicinske dokumentacije   vozača i     kandidata za vozače

NN 92/05, 45/06,     38/08

Pravilnik   o  temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje     te   uvjetima i   mjerama zaštite od optičkog zračenja

NN 204/03, 91/07

Pravilnik   o zaštiti od elektromagnetskih polja

NN 204/03

Zakon   o zdravstvenoj zaštiti

NN 121/03, 48/05,     85/06

Zakon   o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 143/02, 33/05

Zakon o list   tjelesnih oštećenja

NN 162/98

Zakon o listi   profesionalnih bolesti

NN 162/98, 107/07