Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Propisi zaštite od požara

Zakon o zaštiti od požara

NN 92/10

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima   koje građevine moraju   zadovoljiti u slučaju požara

NN 29/13 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera  zaštite od požara

NN 56/12,     61/12 

Pravilnik o planu zaštite od požara

NN 51/12

Pravilnik o  sadržaju elaborata zaštite od požara

NN 51/12

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

NN 44/12

Pravilnik o  revidentima iz zaštite od požara

NN 141/11

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja

NN 141/11

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

NN 141/11

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara

NN 141/11

Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe   ovlaštene za   ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od   požara

NN 119/11

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

NN 116/11

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

NN 101/11

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom     projektu

NN 88/11

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima

NN 93/08

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

NN 8/06

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih   postrojenja i   uređaja

NN 146/05

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

NN 100/99

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

NN 56/99

Pravilnik o zapaljivim tekućinama

NN 54/99

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstva gorivom

NN 93/98

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

NN 108/95

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije     ugroženosti od požara

NN 62/94

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih   mjera   zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine   ugroženih   požarom

NN 61/94

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

NN 35/94

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

NN 35/94, NN     110/05