Preventa

POSLUJTE SA
SIGURNOŠĆU

Propisi zaštite na radu

Zakon o zaštiti na radu

NN 71/14

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

NN 29/13

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

 NN 88/12

Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu

NN 1/11

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

NN 101/09, 40/10

Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 97/09

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

NN 13/09

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu

NN 155/08

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

NN 155/08

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

NN 155/08

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

NN 51/08

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

NN 46/08

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme

NN 21/08

Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 125/07

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

NN 106/07

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 79/07

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 79/07

Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana zaštite na radu«

NN 61/07

Odluka o osnivanju nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 43/07

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova

NN 40/07

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu

NN 40/07

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

NN 40/07

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu

NN 40/07

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

NN 39/06

Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 135/05

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

NN 69/05

Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu

NN 69/05

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

NN 42/05

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

NN 29/05

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

NN 114/02, 126/03

Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

NN 114/02, 29/05

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

NN 114/02, 126/03

Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu

NN 114/02, 126/03

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

NN 114/02, 131/02, 126/03

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

NN 47/02

Pravilnik o izradi procjene opasnosti

NN 48/97, 114/02, 126/03